“ Let us be a part of your business growth”

WHO WE ARE

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อนาปานา ดิจิตอล จำกัด
ประสบการณ์กว่า 9 ปี
ในวงการ Digital Marketing Agency

เริ่มต้นจากการทำหน้าที่ Project management ให้บริษัทมามากกว่า 5 บริษัท และเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กร ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล เครื่องมือการจัดการโปรเจค การบริหารจัดการโครงการ จากประสบการณ์ที่หลากหลายทำให้ได้เรียนรู้กระบวนงานที่ครอบคลุม จนตกตะกอนเป็น
บริษัท อนาปานา ดิจิตอล จำกัด ที่เน้นการบริการที่มีคุณภาพ จริงใจ และดำเนินงานด้วย ความซื่อตรงและโปร่งใส ... จุดแข็งที่ครองใจ และได้ร่วมงานต่อเนื่องกับลูกค้า เพราะเรามุ่งรักษามาตรฐาน 4 หลัก คือ ความมืออาชีพในสายงาน ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา และการสื่อสาร

ความมืออาชีพในสายงาน คือ เรามีประสบการณ์มากว่า 9 ปี ลงมือทำอย่างรู้จริงในสายงาน ส่งมอบงานที่มีคุณภาพออกสู่สายตาลูกค้า อย่างเช่น งานดีไซน์เราไม่จำกัดการแก้ไข จนกว่างานนั้นจะดีที่สุด ทั้งในฝั่งลูกค้า และฝั่งผู้พัฒนา

ความซื่อสัตย์ เราเชื่อคำว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน" เราบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอาเปรียบลูกค้า เพราะเราเชื่อว่า ถ้าจะอยู่ในวงการนี้นานๆ เราต้องรักษาคุณภาพ รักษาลูกค้าเก่าไว้ เพื่อการต่อยอดด้านธุรกิจระหว่างกันต่อไปในระยะยาว

การตรงต่อเวลา เป็นสิ่งที่เราใส่ใจมากอันดับต้นๆของการทำงาน เรามีแผนงาน และระยะเวลาที่ชัดเจน ในทุกๆโปรเจคการทำงาน และหากเกิดเหตุให้การส่งมอบงานล่าช้า อันเกิดจากเหตุที่ควบคุมไม่ได้ เราก็จะมีการสื่อสารกับลูกค้าเสมอ

การสื่อสาร เป็นสิ่งที่เราใส่ใจตลอดแคมเปญที่ดูแลลูกค้า สื่อสารทุกกระบวนการทำงาน ให้ลูกค้ารู้สึกเบาใจ ไว้ใจ ไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่า ถูกปล่อยปละละเลยในงาน

ทำงานด้วยการใช้สตินำหน้าอารมณ์..อนาปานสติ อนาปานา ดิจิตอล

OUR TEAM

ทีมงานของเรา

บริษัท อนาปานา ดิจิตอล เป็นการรวมกลุ่มของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆ เช่น
ด้านงานพัฒนาเว็บไซต์ ด้านการตลาดออนไลน์ ด้านงานดีไซน์ แต่ละแผนกงาน จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญในสาย งานนั้นๆ ทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การทำให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด

SIRAPHAT J.

Digital Maketing Manager

วัฒนธรรมองค์กรปลูกฝังให้พนักงาน มีความรับผิดชอบ ใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นเจ้าของในงานที่ทำ

Thanwa K.

Programmer

วัฒนธรรมองค์กรปลูกฝังให้พนักงาน มีความรับผิดชอบ ใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นเจ้าของในงานที่ทำ

Thammarat M.

Programmer

วัฒนธรรมองค์กรปลูกฝังให้พนักงาน มีความรับผิดชอบ ใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นเจ้าของในงานที่ทำ

PRANEET A.

Account Executive

วัฒนธรรมองค์กรปลูกฝังให้พนักงาน มีความรับผิดชอบ ใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นเจ้าของในงานที่ทำ

EAKKAWIT J.

Senior Programmer

วัฒนธรรมองค์กรปลูกฝังให้พนักงาน มีความรับผิดชอบ ใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นเจ้าของในงานที่ทำ

KORNPHAT P.

Senior Creative Designer

วัฒนธรรมองค์กรปลูกฝังให้พนักงาน มีความรับผิดชอบ ใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นเจ้าของในงานที่ทำ

JIRUTTHAWAT U.

Senior Creative Designer

วัฒนธรรมองค์กรปลูกฝังให้พนักงาน มีความรับผิดชอบ ใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นเจ้าของในงานที่ทำ

Ubon J.

Digital Marketing Strategy

วัฒนธรรมองค์กรปลูกฝังให้พนักงาน มีความรับผิดชอบ ใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นเจ้าของในงานที่ทำ

Pattraporn P.

Digital Marketing Telesale

วัฒนธรรมองค์กรปลูกฝังให้พนักงาน มีความรับผิดชอบ ใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นเจ้าของในงานที่ทำ

Nimonkan C.

Digital Marketing Sale

วัฒนธรรมองค์กรปลูกฝังให้พนักงาน มีความรับผิดชอบ ใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นเจ้าของในงานที่ทำ

KORNKANOK T.

Senior creative design

วัฒนธรรมองค์กรปลูกฝังให้พนักงาน มีความรับผิดชอบ ใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นเจ้าของในงานที่ทำ

Chalermchai W.

Senior Developer

วัฒนธรรมองค์กรปลูกฝังให้พนักงาน มีความรับผิดชอบ ใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นเจ้าของในงานที่ทำ

CORE VALUE

ค่านิยมองค์กร

INTEGRITY

  • มีศีลธรรม จริงใจ และซื่อสัตย์ต่อตัวเอง เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และบริษัท
  • กล้ายอมรับผิด อย่างซื่อสัตย์ แล้วนำมา พัฒนา เป็นประสบการณ์การเรียนรู้
  • ฝึกสติระหว่างการทำงาน

LEARN & SHARE

  • เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ
  • แบ่งปัน ส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน และช่วยเหลือธุรกิจลูกค้าให้เติบโต

FAMILY TEAM WORK

  • มีนํ้าใจ ช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจกัน
  • เหนื่อย เหนื่อยด้วยกัน สุขก็จะสุขไป ด้วยกัน

OWNERSHIP

  • มีความรับผิดชอบ ใส่ใจในงานที่ได้ รับมอบหมาย มีความเป็นเจ้าของใน งานที่ทำ